کارخانه سیمانی که با گذشت ۱۴سال نیمه کاره رها شده است