25-تن-سیمان-از-نایین-برای-بازسازی-عتبات-عالیات-به-عراق-ارسال-شد