25 تن سیمان از نایین برای بازسازی عتبات عالیات به عراق ارسال شد